вторник, 3 юли 2007 г.

Предмет на дейност

Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца с интелектуална недостатъчност и специфични индивидуални потребности.
В Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч се осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.
Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч е снабдено с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца с интелектуална недостатъчност.
Училищното образование се осъществява на два етапа:
І-ви етап – Начален от І до ІV клас;

ІІ-ри етап – Прогимназиален от V до VІІІ клас.

История на училището

Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч е създадено през 1973 година.

Мисия на училището

Образователната и възпитателната работа в училището е насочена към компенсиране и коригиране на съответните увреждания и нарушения на учениците със специфични индивидуални потребности, както и стимулиране на развитието им, с цел формиране на личности, способни за ефективна обществена и трудова реализация; към преодоляване и намаляване на недостатъците в психофизическото развитие, развиване на всички страни на познавателната и емоционално-волевата сфера; към стимулиране на физическите и творческите способности и развиване на индивидуалността; към формиране на общочовешки и национални ценности, на висока култура и ясно изразено гражданско съзнание и поведение; към изграждане на личност, способна за ефективна обществена реализация.

Прием на ученици

В Помощно училище интернат “Васил Левски”-гр. Годеч се приемат само ученици, за които всички възможности за обучение и възпитание са изчерпани, при изрично желание на родителите /настойниците/ и след комплексно психолого-педагогическо изследване.
В момента училището приема ученици за учебната 2008/2009 година.

Педагогически екип

Училището разполага с високо квалифицирани педагогически кадри.
За корекционно-възпитателната работа се грижат още психолог и логопед.
Училището разполага и с медицинско лице.

В училището работи помощен персонал, подпомагащ възпитателната работа, както и служители, обслужващи административните дейности

Финансиране

Финансирането на училището се осъществява със средства от Държавния бюджет чрез МОН.
Също чрез дарения от физически лица, фирми и организации с идеална цел.