вторник, 3 юли 2007 г.

Мисия на училището

Образователната и възпитателната работа в училището е насочена към компенсиране и коригиране на съответните увреждания и нарушения на учениците със специфични индивидуални потребности, както и стимулиране на развитието им, с цел формиране на личности, способни за ефективна обществена и трудова реализация; към преодоляване и намаляване на недостатъците в психофизическото развитие, развиване на всички страни на познавателната и емоционално-волевата сфера; към стимулиране на физическите и творческите способности и развиване на индивидуалността; към формиране на общочовешки и национални ценности, на висока култура и ясно изразено гражданско съзнание и поведение; към изграждане на личност, способна за ефективна обществена реализация.

Няма коментари: